Gospodarka Przestrzenna - Zapraszamy na studia !!!


Data dodania: 2016-05-18 19:30:57Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie
, stacjonarne I stopnia
Rodzaj studiów: inżynierskie System studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
Głównym celem kształcenia jest wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania wszelkich zadań i funkcji związanych z projektowaniem zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Prezentacja kierunku - Pobierz prezentację w formacie pdf


Czego uczy się na gospodarce przestrzennej?

Kształcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna obejmuje społeczne, przyrodnicze, prawne, ekonomiczne i techniczne aspekty gospodarki przestrzennej.

Kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna jest tzw. kierunkiem wieloobszarowym, obejmuje obszary kształcenia z zakresu nauk społecznych (takich jak ekonomia, socjologia, prawo, administracja), technicznych (architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska) i przyrodniczych (geografia, ochrona środowiska).

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności ze wszystkich wymienionych obszarów kształcenia.


Treści dotyczące nauk społecznych obejmują wiedzę z zakresu problemów demograficzno – społecznych, potrzeb przestrzennych człowieka, społecznego zróżnicowania w przestrzeni, a także zjawisk o charakterze kulturowym, elementów i rodzajów zabudowy. W ramach tego obszaru kształcenia istotne są treści ekonomiczne, które ukierunkowane są na poznanie podstawowych dziedzin działalności gospodarczej, ekonomicznych czynników i ograniczeń rozwoju przestrzennego, problemów rozwoju społeczno – gospodarczego gminy i jej strategii rozwoju, przedsiębiorczości i inwestowania w gospodarce przestrzennej.

Przedmioty należące do tej grupy to np. Mikro i Makroekonomia, Socjologia, Społeczno – kulturowe podstawy gospodarki przestrzennej, Historia urbanistyki, Samorząd terytorialny, Ekonomika miast i regionów, Polityka i gospodarka regionalna, Gospodarka nieruchomościami, Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.

W ramach treści przyrodniczych studenci poznają zasadnicze składniki środowiska przyrodniczego oraz podstawowe formy użytkowania ziemi, przyrodnicze czynniki i bariery rozwoju, zagadnienia antropopresji, problematykę zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskiem i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Przedmioty należące do tej grupy to np. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, Geografia ekonomiczna, Podstawy zrównoważonego rozwoju, Kształtowanie krajobrazu i środowiska oraz Inwentaryzacja przyrodnicza – ćwiczenia terenowe.

Treści o charakterze technicznym mają na celu kształcenie u studentów zdolności percepcji i graficznego przedstawiania obiektów w przestrzeni oraz umiejętności opracowywania planów i projektów zagospodarowania przestrzeni.

Przedmioty należące do tej grupy to np. Rysunek techniczny i planistyczny, Podstawy kartografii i geodezji, Geograficzne systemy informacji przestrzennej, Projektowanie urbanistyczne, Planowanie infrastruktury technicznej, Grafika inżynierska.

Istotą kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest umiejętne integrowanie wiedzy z każdej grupy tematycznej. Zdolność ta jest podstawą rozumienia zależności zachodzących w systemie przestrzeń gospodarka środowisko. Integracja wszystkich nurtów wiedzy i umiejętności jest dokonywana w szczególności na Seminarium dyplomowym oraz w ramach zajęć np. z Podstaw gospodarki przestrzennej, Planowania przestrzennego, Planowania i zagospodarowania obszarów wiejskich, Metod analizy przestrzennej.

Kadra dydaktyczna:
W realizacji procesu dydaktycznego uczestniczą doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni Wydziału Ekonomicznego UO specjalizujący się w dyscyplinach takich jak: ekonomia, geografia, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka, a w szczególności zajmujący się planowaniem przestrzennym, geografią miast, obszarów wiejskich i regionów, polityką lokalną i regionalną, zrównoważonym rozwojem, gospodarką turystyczną, ekonomiką transportu, zarządzaniem oraz wieloletni praktycy, w szczególności architekci, urbaniści i pracownicy urzędów miast i gmin.

Warunki materialne i techniczne:
Zajęcia na kierunku Gospodarka Przestrzenna odbywają się na Wydziale Ekonomicznym UO. Wszystkie sale dydaktyczne podlegają systematycznej modernizacji, wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę techniczną, w tym projektory multimedialne, a część także w nagłośnienie i sprzęt audiowizualny. Wydział dysponuje salą do ćwiczeń projektowych oraz laboratoriami komputerowymi. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych: ArcGIS, AutoCAD, MapViewer, Statistica, Corel Graphic Suite oraz zaawansowanych funkcji pakietu Microsoft Office.

Typy zajęć i metody kształcenia:
Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna obejmują różnorodne typy zajęć dydaktycznych. Należą do nich: wykłady konwencjonalne, problemowe i konwersatoryjne, laboratoria, ćwiczenia audytoryjne, terenowe, projektowe, seminaria, konwersatoria. Dominującą część godzin dydaktycznych stanowią zajęcia praktyczne, w tym również ćwiczenia terenowe. Metody kształcenia dostosowane są do specyfiki poszczególnych przedmiotów, a wśród nich występują: obserwacja i pomiar (inwentaryzacja) różnych obiektów i zjawisk w przestrzeni, zajęcia obliczeniowe, studia przypadków, analiza dokumentów źródłowych, dyskusja, gry symulacyjne.Absolwent studiów Gospodarka przestrzenna posiada wszechstronne i gruntowne przygotowanie do pracy zawodowej w szeroko rozumianym zagospodarowaniu przestrzennym oraz podjęcia studiów II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna, bądź na innych kierunkach, w tym Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym UO (preferowana specjalność: Zarządzanie Gospodarką Miejską i Regionalną).
Student kończący studia posiada wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno - gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a także wiedzę i umiejętności o charakterze technicznym. Jest przygotowany do pracy samodzielnej oraz współuczestnictwa w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu:
 • kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego;
 • przygotowywania dokumentów planistycznych;
 • opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych;
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów;
 • konstruowania lokalnych strategii rozwoju i opracowywania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów;
 • opracowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz ich koordynacji;
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej;
 • planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych;
 • uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska;
 • sporządzania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego, oraz wpływ inwestowania na środowisko;
 • przygotowywania /we współpracy ze specjalistami innych dziedzin/ opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony;
 • procesu zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami;
 • podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi,
 • opracowywania programów rozwoju regionalnego, planów rozwoju euroregionów;
 • doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
 • doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji;
 • stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.
Interdyscyplinarne umiejętności Absolwenta Gospodarki przestrzennej umożliwiają podjęcie pracy m.in. w:
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty strategiczne i planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym jako urbanista/planista przestrzenny, specjalista ds. planowania i programowania strategicznego, specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych, projektant baz danych i inżynier obsługi systemów GIS,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej, w tym m.in. jako specjalista z zakresu planowania przestrzennego, specjalista ds. planowania i programowania strategicznego, koordynator realizacji projektów unijnych, koordynator ds. rewitalizacji i realizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji, administrator systemów i baz danych informacji przestrzennych GIS,
 • agencjach nieruchomości, w tym jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawca ds. wyceny nieruchomości, zarządca nieruchomości,
 • agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych jednostkach otoczenia biznesu, w tym m.in. jako specjalista ds. pozyskiwania funduszy (fundraiser), animator gospodarczy ds. rozwoju regionalnego, specjalista ds. obługi inwestora i eksportera.
Absolwent posiada także kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Radnego Gminy, Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego oraz innych przedstawicieli liderów społeczności lokalnych i regionalnych.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna o profilu inżynierskim ma możliwość kontynuowania kształcenia na różnych kierunkach i profilach studiów oferowanych przez Uniwersytet Opolski jak również inne uczelnie wyższe.

Słowa kluczowe określające zakres Gospodarki Przestrzennej:
użytkowanie ziemi, lokalizacja, predyspozycje przestrzenne, preferencje przestrzenne, potrzeby przestrzenne, wartości przestrzenne, konflikty przestrzenne, przepływy osób, dóbr, kapitału, informacji, stan i jakość środowiska, rozwój lokalny i regionalny, planowanie i projektowanie przestrzeni, uwarunkowania i czynniki przestrzenne, infrastruktura techniczna i społeczna, spójność terytorialna, równowaga przestrzenna, ład przestrzenny, zrównoważony rozwój, waloryzacja przestrzeni.


REKRUTACJA 2016/2017

KOMISJA REKRUTACYJNA:

Skład komisji:
mgr Grażyna Dudka, sekekon@uni.opole.pl,
dr Agnieszka Dembicka–Niemiec, adembicka@uni.opole.pl

Gdzie można złożyć dokumenty?

Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, pok. 2
tel. 77 401 69 00, 77 401 69 19

Kiedy można złożyć dokumenty?

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty (przejdź do)

Więcej informacji (przejdź do)


Gospodarka przestrzenna: #gospodarka #przestrzenna #studia #inzynierskie #studiujznami w #Opoluwww.gekon.uni.opole.pl
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole