O Katedrze
Początki funkcjonowania jednostki sięgają czasów powołania Instytutu Nauk Ekonomicznych przy Wydziale Filologiczno-Historycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu.

Od powstania Wydziału Ekonomicznego Zakładem Geografii Ekonomicznej, a od 2003r. Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej kieruje prof. zw. dr hab. Janusz Słodczyk, skupiając wokół siebie zespół ludzi o różnorodnych kwalifikacjach i kompetencjach. Pozwala to na prowadzenie interdyscyplinarnej działalności naukowo-badawczej oraz poszerzanie zakresu oferty edukacyjnej.

Obecnie zespół pracowników Katedry liczy 11 osób, w tym:
 • prof. zw. dr hab. Janusz Słodczyk - kierownik katedry (geograf, ekonomista)
 • prof. dr hab. Adam Drobniak (ekonomista),
 • dr Agnieszka Dembicka-Niemiec (ekonomista),
 • dr Monika Paradowska (ekonomista),
 • dr Edyta Szafranek (geograf ekonomista),
 • dr inż. Magdalena Śliwa (urbanista)
 • dr Maria Śmigielska (geograf),
 • dr Adam Walawender (ekonomista),
 • mgr inż. arch. Renata Klimek (inżynier architekt urbanista),
 • mgr inż. arch. Ewa Oglęcka (inżynier architekt urbanista),
 • mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki (inżynier architekt).

Wcześniej pracowali w Katedrze: mgr Anna Borowska (do 1994 r.), dr Dariusz Rajchel (do 2011 r.), dr Zbigniew Jakubczyk (do 2010 r.), dr prof. UO Joost Platje, mgr Diana Rokita.

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych pracowników Katedry koncentrują się wokół problematyki związanej z gospodarką miejską, turystyczną na terenach wiejskich oraz regionalną w kontekście zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności z:
 • aspektami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi przeobrażeń miast różnej wielkości,
 • funkcjonowaniem gospodarki miejskiej w miastach Śląska Opolskiego,
 • rewitalizacją miast w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej,
 • przeobrażeniami i kształtowaniem terenów przemysłowych w miastach,
 • atrakcyjnością i konkurencyjnością regionów,
 • monitorowaniem i kształtowaniem rynku usług turystyczno-rekreacyjnych na terenach wiejskich na różnych poziomach,
 • zastosowaniem teorii nowej ekonomii instytucjonalnej w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Badania stanowią podstawę rozwoju naukowego i awansów pracowników Katedry, a ich efekty są publikowane w pracach zwartych i czasopismach.

Do ważnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych należy zaliczyć:
 • cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe:
„Miasto w okresie przemian” (od 1998 r.),
"Miasta XXI wieku"
„Current Issues of Sustainable Development – Governance and Institutional Change ”
(od 2002 r.)
 • wydawanie dwóch wysoko punktowanych czasopism naukowych:
„Studia Miejskie”
„Economic and Environmental Studies”
 • zorganizowanie 56. zjazdu geografów „Śląsk Opolski w dobie globalizacji i integracji”, któremu towarzyszyło wydanie serii publikacji.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie geografii gospodarczej, rozwoju lokalnego i regionalnego, planowania i projektowania rozwoju miast, ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz organizacji i zarządzania turystyką.

W ramach Katedry przygotowano programy kształcenia dla specjalizacji gospodarka miejska i regionalna na kierunku ekonomia na studiach I i II stopnia oraz specjalności zarządzanie turystyką na kierunku zarządzanie. W Katedrze opracowano i wdrożono programy kształcenia nowego kierunku studiów – gospodarka przestrzenna. Są to studia licencjackie i studia inżynierskie. Ponadto realizowano studia podyplomowe dla nauczycieli współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej – „Geografia” oraz „Przyroda”.

Pracownicy Katedry poza pracą naukowo-dydaktyczną na Wydziale aktywnie działają na innych polach, i tak prof. dr Janusz Słodczyk oraz dr Edyta Szafranek są członkami Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN, dr Maria Śmigielska jest przewodniczącą Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, mgr inż. arch. Ewa Oglęcka jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Polskiej Izbie Architektów i Urbanistów.

Dydaktyka, przedmioty prowadzone przez Katedrę:

Przedmioty kierunkowe
 • Geografia ekonomiczna,
 • Zagospodarowanie przestrzenne,
 • Geografia Europy,
 • Filologia polska - europeistyka,
 • Kulturoznawstwo - europeistyka,
 • Gospodarka turystyczna,
 • Gospodarka a ochrona środowiska.

Przedmioty do wyboru:
 • Planowanie obszarów chronionych,
 • Ekonomika zarządzania miastem,
 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego,
 • Gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
 • Marketing miast i regionów,
 • Teoria negocjacji,
 • Strategia rozwoju lokalnego.
Seminarium dyplomowe/magisterskie
– prof. dr hab. Janusz Słodczyk, dr Edyta Szafranek, dr Monika Paradowska, dr Maria Śmigielska, dr Adam Walawender

Kierunki badań naukowych:
 • Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast,
 • Rynek usług turystycznych w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej – (przestrzenno – ekonomiczne uwarunkowania przemian),
 • Funkcjonowanie gospodarki miejskiej w miastach Śląska Opolskiego,
 • Kształtowanie się i przeobrażenia terenów przemysłowych w strukturze przestrzennej miast np. wybranych ośrodków woj. opolskiego,
 • Determinanty konkurencyjności regionu opolskiego,
 • Zastosowanie teorii nowej ekonomii instytucjonalnej do zagadnień zrównoważonego rozwoju,
 • Rewitalizacja miast w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

Na stronie internetowej Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego zamieszczona została "Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015" (Sokołowski D. (red.), 2016, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Warszawa-Toruń, ISBN 978-83-62089-38-3). Prace naukowe pracowników naszej Katedry umieszczono na stronach 247-255.
www.gekon.uni.opole.pl
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole