Projekty, raporty, ekspertyzyProjekty badawcze, ekspertyzy, prace wdrożeniowe realizowane przez Katedrę Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:

1. Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim (realizacja: październik 2014 – czerwiec 2015)

Zespół badawczy: prof. dr hab. Janusz Słodczyk (kierownik), prof. UO dr hab. Adam Drobniak (koordynator), dr Edyta Szafranek, dr inż. Magdalena Śliwa, mgr inż. arch. Renata Klimek, dr Agnieszka Dembicka-Niemiec

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Celem badania była ocena wpływu projektów rewitalizacyjnych oraz związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych, w szczególności zrealizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej tych obszarów i ich mieszkańców oraz opracowanie rekomendacji w zakresie skutecznego dopasowania interwencji publicznej i poprawy zarządzania tego rodzaju obszarami w okresie 2014-2020.

Pliki do pobrania: http://www.rot.opolskie.pl/start.html

2. Analiza gospodarcza i przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic, w tym Parku Przemysłowego Metalchem (realizacja: wrzesień-grudzień 2014)

Zespół badawczy: dr Edyta Szafranek (kierownik grantu), mgr inż. arch. Renata Klimek, dr Agnieszka Dembicka-Niemiec, dr Monika Paradowska

Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola, Urząd Miasta Opola

http://www.opole.pl/prezentacja-grantu-prezydenta-miasta-opola/


3. Ocena Koncepcji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (realizacja: kwiecień 2015)

Autorzy: prof. dr hab. Janusz Słodczyk, dr Edyta Szafranek

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w ramach projektu pod nazwą Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych


4. Potrzeby i kierunki rozwoju oraz rewitalizacji Kędzierzyna–Koźla (realizacja: październik 2015)

Autorzy: prof. UO dr hab. Adam Drobniak, dr Edyta Szafranek

Zleceniodawca: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle i Towarzystwo Ziemi Kozielskiej; w ramach XX Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego „Kędzierzyn-Koźle – 40 lat. Priorytety miasta i mieszkańców na początku XXI wieku”


5. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie budowy potencjału Kędzierzyńsko - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja - 2013)

Autor: dr Edyta Szafranek

zleceniodawca: Wojciech Gumułka Partner Zarządzający Dialog Agencja PR w imieniu: Gminy Kędzierzyn-Koźle

http://www.dbc.wroc.pl/Content/29878/Szafranek_Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne_Jako_Narzedzie_Budowy_2015.pdf


6. Wpływ projektu „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspieranie powrotu migrantów na polski rynek pracy” na możliwość ujawniania i wykorzystania w procesie rozwoju regionu zasobów wiedzy reemigrantów (realizacja - 2013)

Autor: dr Edyta Szafranek

zleceniodawca: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytet Opolski

http://www.migracje.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Raport_Ekspertow_A4.pdf


7. Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów w województwie opolskim w aspekcie przestrzennym. Ocena ekspercka. (realizacja - 2011)

Autorzy: prof. dr hab. Janusz Słodczyk, dr Edyta Szafranek

Zleceniodawca: WSZiA w Opolu w Ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki

https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/documents/3_uwarunkowania_i_mozliwosci_rozwoju_klastrow_i_inicjatyw_klastrowych.pdfwww.gekon.uni.opole.pl
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole